Важливим компонентом професійної діяльності викладачів/викладачок є науково-дослідна діяльність, яка спрямовує їхній творчий пошук на розробку нових теоретичних концепцій, ефективних методик, конкурентоспроможних  технологій, сучасних видів техніки та матеріалів.

Впровадження результатів науково-дослідної діяльності викладачів у практику навчального закладу дозволяє підняти рівень професійної підготовки майбутніх фахівців.

Участь викладачів у науково-дослідній роботі є обов’язковою умовою для їхнього професійного зростання, підвищення ефективності та результативності їхньої педагогічної діяльності. 

Педагогічним, науково-педагогічним та науковим складом Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ щорічно публікується понад 40 наукових статей (з них більше 6 опубліковано в журналах, що індексуються в МНМБД Scopus та МНМБД Web of Science), більше 100 тез доповідей (з них близько 12 опубліковано в збірниках, що індексуються в МНМБД Scopus), близько 10 навчальних посібників і монографій.

У коледжі діє 18 наукових гуртків здобувачів освіти (вищої освіти), які очолюють викладачі/викладачки циклових комісій.

Науково-педагогічні (педагогічні) та наукові співробітники коледжу постійно підвищують свій рівень фахової підготовки шляхом участі  у вебінарах, семінарах та курсах підвищення кваліфікації.

Одним із важливих показників якості виконуваних науково-дослідних робіт на базі коледжу є щорічне отримання науково-педагогічними (педагогічними) та науковими співробітниками охоронних документів: патентів на винахід чи корисну модель і свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

Усі  ці показники свідчать про високий рівень науково-дослідної роботи, яку виконують науково-педагогічні (педагогічні) та наукові співробітники коледжу.