Завідувач відділення

загальноосвітньої підготовки

Кошева Юлія Володимирівна

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

На відділенні загальноосвітньої підготовки проводиться навчання здобувачів освіти  на основі базової загальної середньої освіти денної форми навчання економічного та технічного напряму освітньо-кваліфікаційного рівня фаховий молодший бакалавр.

Якісна підготовка майбутніх спеціалістів спеціальностей: 272 «Авіаційний транспорт», 173 «Авіоніка», 073 «Менеджмент» забезпечується високою організацією навчального та виховного процесу, сучасними методами навчання, різноманітністю підходів та методик викладання висококваліфікованих викладачів відділення та коледжу.

Освітня діяльність відділення загальноосвітньої підготовки спрямована на:

       • впровадження компетентнісного та комунікативного підходів у викладанні навчальних дисциплін;
       • розвиток у здобувачів освіти логічного та алгоритмічного мислення, формування математичної, науково-природничої  компетентностей;
       • розвиток особистості здобувачів освіти відповідно до їх потреб, інтересів та нахилів;
       • формування у здобувачів освіти світоглядної культури, економіко-правової свідомості, умінь і навичок самостійного здобування знань;
       • формування здатності до самоорганізації та саморозвитку, високих моральних якостей, соціальної активності та власної громадянської позиції;
       • впровадження сучасних наукових і спортивних досягнень у формування здорового способу життя молоді та формування у здобувачів освіти теоретичних знань, практичних і методичних здібностей з фізичного виховання;
       • набуття здобувачами освіти досвіду в застосуванні здобутих знань та цінностей впродовж життя в особистій, навчальній та професійній діяльності.

 

Викладачі відділення загальноосвітньої підготовки в навчальному процесі використовують інформаційно-комунікаційні технологій, інтернет-платформи дистанційного навчання LMS MOODLE, що сприяє підвищенню рівня надання освітніх послуг в умовах інформатизації суспільства з урахуванням світових вимог і стандартів. Лекційні, практичні та семінарські заняття, лабораторні роботи проводяться з використанням сучасних мультимедійних засобів. Використання текстової та аудіо-візуальної інформації впливає на підвищення рівня якості та ефективності навчання і відповідає очікуванням сучасної студентської молоді. 

Виховна робота на відділенні загальноосвітньої підготовки займає провідне місце серед всіх інших напрямів роботи педагогічного колективу коледжу. Колектив відділення підвищує результативність виховання шляхом вдосконалення традиційних форм роботи, пошуку нових систем виховання, впровадження розвиваючих технологій.

Організаційно-виховна робота класних керівників зі здобувачами освіти включає:

          • проведення виховних годин на актуальні тематики;
          • індивідуальна робота зі здобувачами освіти і її ефективність та результативність.
          • роль студентського колективу в підготовці колективних творчих справ.
          • допомога здобувачам освіти в фізично-оздоровчій роботі.
          • ведення навчально-виховної документації

Складовою частиною виховної роботи на відділенні загальноосвітньої підготовки є студентське самоврядування, яке є однією із важливих умов залучення молоді до громадської діяльності. Здобувачі освіти відділення приймають активну участь у засіданнях студентської ради коледжу, а також в організації та проведенні дня самоврядування.


Контактна інформація:

Адреса: 39605, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Гоголя, б.5, новий корпус №2, 3 поверх, к.309 (Відділення загальноосвітньої підготовки)

Тел. (05366) 3-11-20, E-Mail: [email protected]

СКЛАД ВІДДІЛЕННЯ:

Близнюк Вікторія Євгеніївна

фахівець 

Тихонова Олена Федорівна

інспектор 

Журід Світлана Сергіївна

фахівець 

Рудченко Людмила Вікторівна

фахівець