Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства

 1. Прийом на навчання до закладів вищої освіти іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року № 729 «Питання здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536, наказом Міністерства освіти і науки України від 02 грудня 2019 року № 1498 «Про затвердження Порядку встановлення квот для здобуття вищої освіти іноземцями та особами без громадянства в межах обсягів державного замовлення відповідно до міжнародних договорів України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за № 153/34436, Умовами прийому до вищих навчальних закладів України, нормативними документами МВС України та цими Правилами.
 2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо іншого не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.
 3. Коледж здійснює прийом іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, за всіма акредитованими спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) у межах ліцензованого обсягу (таблиця 1).
 4. Прийом документів від іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах і виявили бажання навчатися в Коледжі, розпочинається згідно термінів:
 1. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти:

  Етапи вступної кампанії

  Строки виконання

  Розпочинається реєстрація електронних кабінетів вступників

  01 липня 2022 року

  Закінчується реєстрація та робота електронних кабінетів вступників

  30 вересня 2022 року

  Проведення лікарсько-льотної комісії (медичної сертифікації)

  до 09 липня 2022 року

  Проведення професійно-психологічного тестування, перевірки рівня фізичної підготовки

  з 1 липня по 13 липня 2022 року

  Проведення вступних іспитів (дня вступників на місця державного замовлення)

  з 1 липня по 13 липня 2022 року

  Прийом заяв та документів

  з 14 липня 2022 року

  Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів

  о 18 год. 00 хв.

  16 липня 2022 року

  Закінчення прийому заяв та документів дія осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, іспитів, складених з 01 по 13 липня

  о 18 год. 00 хв.

  22 липня 2022 року

  Проведення додаткових вступних іспитів (для вступників на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

  з 14 липня по 22 липня 2022 року

  Проведення співбесід

  з 17 до 19 липня 2022 року включно

  Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету (за державним »мовленням)

  не пізніше 12 год. 00 хв.

  20 липня 2022 року

  Виконання вимоги до (врахування «а результатами співбесіди на місця державного замовлення

  до 10 год. 00 хв. 22 липня 2022 року

  Зарахування вступників за результатами співбесіди и державним »мовленням

  не пізніше 15:00 22 липня 2022 року

  Формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів (у тому числі за квотою-І), надання рекомендацій до »рахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вишу освіту за кошти державного бюджету (за державним замовленням)

  не пізніше 12 год. 00 хв.

  27 липня 2022 року

  Вступники, які вступають на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1) та які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення

  до 18 год. 00 хв. 04 серпня 2022 року

  Зарахування вступників, які вступають на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1) за державним замовленням

  05 серпня 2022 року

  Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції

  не раніше 18 год. 00 хв.

  04 серпня 2022 року

  Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти

  не пізніше ніж 19 серпня 2022 року

  Зарахування вступників, які вступають на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1) за кошти фізичних та/або юридичних осіб

  не пізніше ніж 30 вересня 2022 року

 2. На основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра за кошти фізичних та юридичних осіб за заочною формою здобуття освіти:

  Етапи вступної кампанії

  Строки виконання

  Початок прийому заяв та документів

  14 липня 2022 року

  Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які мають проходити співбесіди, вступні іспити

  о 16 год. 00 хв.

  22 липня 2022 року

  Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

  о 16 год. 00 хв.

  05 серпня 2022 року

  Проведення співбесід, вступних іспитів

  з 22 липня по 30 липня 2022 року

  Зарахування вступників на заочну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

  не пізніше 15 серпня 2022 року

До заяви на ім’я директора іноземці та особи без громадянства подають такі документи:

 • документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
 • додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);
 • академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);
 • копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
 • поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
 • 4 фотокартки розміром 30х40 мм;
 • копію посвідчення закордонного українця (за наявності);
 • запрошення на навчання, отримане від Харківського національного університету внутрішніх справ.
 • Документи, зазначені в підпунктах 1-4 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.
 • Документи, зазначені в підпунктах 1-4 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Заява та документи, зазначені в цьому пункті, зберігаються в особовій справі вступників/студентів.
 1. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ступеня бакалавра може здійснюватися двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше ніж 01 листопада і 01 березня відповідно). Коледж обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування. Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.
 2. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до Коледжу на підставі наказів про зарахування. Підтвердженням факту навчання може бути довідка, сформована в ЄДЕБО.