Положення про організацію освітнього процесу КЛК ХНУВС

 Наказ від 23.04.2021 № 30-Агд Про введення в дію Додатка 2 до Положення про організацію освітнього процесу

 Положення про дотримання академічної доброчесністі КЛК ХНУВС

 Положення про академічну мобільність у КЛК ХНУВС

 Договір про співпрацю "Антиплагіат"

 Додаткова угода №1 до Договору про співпрацю "Антиплагіат"

 Положення про навчально-методичне забезпечення освітнього процесу, порядок підготовки та затвердження його компонент

 Положення про науковий гурток курсантів та студентів КЛК ХНУВС

 Положення про опитування учасників освітнього процесу в ХНУВС

 Положення про організацію освітнього процесу іноземних студентів та осіб без громадянства в ХНУВС

 Положення про планування та обліку діяльності педагогічних та науково-пед. працівників КЛК ХНУВС

 Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення курсантів (слухачів) ВНЗ МВС

 Положення про профільну середню освіту у КЛК ХНУВС що здійснює підготовку мол. спец. на основі БЗСО

 Положення про реалізацію права на академічну мобільність ХНУВС

 Положення про рейтингове оцінювання діяльності педагогічних працівників КЛК ХНУВС

 Положення про створення та організацію роботи екзаменаційних комісій ХНУВС

 Положення про систему забезпечення якості ХНУВС

 Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці КЛК ХНУВС

 Наказ №73 від 06.03.2020р. про внесення змін до освітніх програм

 Процес Внутрішній аудит Пр 06-2020

 Процес Теоретична підготовка Пр 01-2020

 Наказ №6 від 05.01.2021 про призначення відповідальних за забезпечення якості освітньої діяльності 

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ECTS) - довідник користувача 

 Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у КЛК ХНУВС 

 Положення про порядок визнання у КЛК ХНУВС результатів навчання, здобутих у неформальній та або інформальній освіті

Положення про індивідуальну освітню траекторію здобувача освіти у КЛК ХНУВС

 Положення про Раду із забезпечення якості освітньої діяльності ХНУВС

Положення про тимчасове дистанційне навчання у ХНУВС

 Положення з планування та обліку діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників КЛК ХНУВС 2021