Завідувач відділення планування навчального процесу фахової підготовки

кандидат технічних наук, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Владов Сергій Ігорович

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Відділення планування навчального процесу фахової підготовки (надалі – Відділення) функціонує в структурі навчального відділу з 01 червня 2020 року шляхом реорганізації відділення авіаційного транспорту, електроенергетики і управління, що функціонувало протягом декількох років.

Стратегія (напрями реалізації місії)

- якісна підготовка фахівців економічного напряму освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст та здійснення підготовки за програмою загальноосвітньої підготовки  на основі базової загальної середньої освіти;

- виконання державного замовлення на підготовку фахівців;

- формування висококваліфікованого творчого викладацького складу;

- створення умов для постійного підвищення рівня кваліфікації педагогічного складу;

- створення умов для реалізації потенційних можливостей студентів, курсантів і викладачів;

- створення сучасних умов організації навчального процесу, роботи та побуту студентів, курсантів, викладачів та працівників відділення;

- розвиток матеріально-технічної бази у відповідності до сучасних вимог;

- створення умов для формування гармонійно розвиненої особистості;

- удосконалення взаємодії з іншими навчальними закладами усіх рівнів акредитації.

Пріоритетними напрямами розвитку відділення є:

- реалізація права громадян на освіту, створення умов для рівного доступу молоді (незалежно від місця проживання, соціального статусу тощо) до здобуття якісної освіти;

- виховання курсантсько-студентської молоді на основі культурно-історичних традицій українського народу, формування у підростаючого покоління високої патріотичної свідомості, готовності до виконання громадянських і конституційних обов'язків, поваги до державних символів України, державних святинь, української мови і культури, формування культури міжетнічних відносин;

- виховання майбутнього фахівця як вільної, демократичної, моральної, життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях;

- піднесення рівня якості освітніх послуг до вимог європейських стандартів;

- модернізація змісту, форм, методів і засобів навчання, впровадження наукоємних технологій, педагогічних інновацій;

- ефективне використання інформаційних, зокрема мультимедійних та електронних засобів навчання, створення мережі інформаційного забезпечення навчального процесу, запровадження інтерактивних методів навчання;

- забезпечення особистісно зорієнтованої підготовки майбутнього фахівця;

- формування у майбутніх фахівців цілісного наукового світогляду, загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної і соціальної компетентностей на основі засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво, оволодіння засобами пізнавальної і практичної діяльності;

- забезпечення умов для життєвого і професійного самовизначення кожного студента та курсанта, його самореалізації в професійному, особистісному плані, а також в інтересах суспільства, держави;

- формування готовності до свідомого оволодіння майбутньою професією, виховання любові до праці, вироблення умінь самостійного пошуку знань, їх творчого застосування для вирішення конкретних життєвих ситуацій і виконання професійних функцій;

- стимулювання у курсантсько-студентської молоді прагнення до здорового способу життя;

- створення умов для розвитку обдарованої молоді, виявлення індивідуальних здібностей і задатків кожного студента та курсанта, задоволення особистісних інтересів і потреб;

- активізація науково-дослідної діяльності викладачів, студентів та курсантів, спрямованої на вирішення актуальних освітніх завдань, заохочення участі у міжнародних, загальнодержавних та регіональних наукових проектах та програмах;

- зміцнення демократичних засад функціонування закладу, розвиток курсантсько-студентського самоврядування, залучення в установленому порядку студентів до участі у вирішенні актуальних питань організації навчально-виховного процесу;

- розробка об’єктивних критеріїв оцінювання якості навчального процесу та здійснення на їх основі із залученням органів студентського самоврядування, батьків, громадськості моніторингу ефективності діяльності відділення.

Відділення здійснює підготовку фахівців за денною та заочною формами навчання за наступними спеціальностями та освітньо-професійними програмами:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти – освітній ступінь «бакалавр»:

Спеціальність 272 «Авіаційний транспорт», освітньо-професійна програма «Аеронавігація»

Спеціальність 272 «Авіаційний транспорт», освітньо-професійна програма «Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів»

Спеціальність 272 «Авіаційний транспорт», освітньо-професійна програма «Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів»

Спеціальність 272 «Авіаційний транспорт», освітньо-професійна програма «Оператор безпілотних літальних апаратів»

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», освітньо-професійна програма «Електромеханіка»

Спеціальність 171 «Електроніка», освітньо-професійна програма «Електронні апарати банківських систем і засоби захисту інформації»

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійна програма «Облік і аудит»

Спеціальність 073 «Менеджмент», освітньо-професійна програма «Логістика»

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітньо-професійна програма «Організація оптової та роздрібної торгівлі»

Освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» (освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр»):

Спеціальність 272 «Авіаційний транспорт», освітньо-професійна програма «Льотна експлуатація повітряних суден»

Спеціальність 272 «Авіаційний транспорт», освітньо-професійна програма «Технічне обслуговування повітряних суден і двигунів»

Спеціальність 272 «Авіаційний транспорт», освітньо-професійна програма «Технічне обслуговування засобів зберігання, транспортування та заправлення пально-мастильних матеріалів»

Спеціальність 173 «Авіоніка», освітньо-професійна програма «Експлуатація авіаційних електрифікованих комплексів»

До складу Відділення входять три циклові комісії:

Циклова комісія аеронавігації

            Голова циклової комісії – Ножнова Марина Олександрівна

Циклова комісія технічного обслуговування авіаційної техніки

            Голова циклової комісії – Нальотова Наталія Ігорівна

Циклова комісія авіаційного і радіоелектронного обладнання

            Голова циклової комісії – Котляров Кирило Геннадійович

Графік роботи:

Понеділок – Четвер: 08 год. 00 хв. – 17 год. 00 хв.

П’ятниця: 08 год. 00 хв. – 16 год. 00 хв.

Контактна інформація:

Адреса: 39605, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Перемоги, 17/7, навчальний корпус № 1 («старий корпус»), 1 поверх, к. 24 (Відділення планування навчального процесу фахової підготовки).

E-mail: ateu.nv.klk@gmail.com

СКЛАД ВІДДІЛЕННЯ:

Середа Олена Олександрівна

провідний фахівець

Яненко Марія Валеріївна

провідний фахівець

Михасько Вікторія Іванівна

фахівець

Чайковська Марія Сергіївна

фахівець

Окуджава Лілія Кобівна 

інспектор