Голова циклової комісії загальноекономічних дисциплін кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Носач Ірина Володимирівна

Циклова комісія загальноекономічних дисциплін є структурним підрозділом відділення економічних спеціальностей та загальноосвітньої підготовки Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ.

Історія циклової комісії розпочалася у 2006 році. З огляду на освітні реалії в країні циклова комісія, постійно розвивається, підвищуючи свій професійних рівень, займається науково-дослідною та методичною роботою.

На цикловій комісії працює 3 атестованих викладачі вищої категорії та які мають рівень викладача-методиста, один також кандидат педагогічних наук.

Науково-педагогічний склад циклової комісії здійснює наукове та навчально-методичне забезпечення освітнього процесу підготовки бакалаврів та молодших спеціалістів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» та 073 «Менеджмент», 272 «Авіаційний транспорт», 173 «Авіоніка», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

На цикловій комісії викладається 22 навчальних дисциплін, основні з яких «Основи економічної теорії», «Політекономія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Історія економіки та економічної думки», «Фінанси підприємства», «Економічний аналіз», «Державне регулювання економіки», «Економіка підприємства», «Фінанси», «Статистика», «Казначейська справа», «Страхування», «Інвестування», «Регіональна економіка», «Міжнародна економіка», «Фінансовий менеджмент», «Міжнародні економічна відносини», «Економіка цивільної авіації» тощо.

Коло наукових інтересів викладачів циклової комісії складають такі напрями, як економіка підприємства та загалом політична економія,  мікро- і макроекономіка – з’ясування механізмів становлення і відновлення рівноваги мікро- і макросистем як їх оптимального стану. Розвиток ринку в системі соціально-економічних показників в умовах глобалізації, економіка праці, інноваційні підходи проведення економічного аналізу тощо.

Зазначена тематика наукового пошуку знайшла своє відображення у активній роботі працівників циклової комісії над науковими статтями у вітчизняних та закордонних виданнях, у тому числі  публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Web of Science та у фахових видання України, участі у семінарах та вітчизняних та міжнародних конференціях. За останні роки науково-педагогічним складом циклової комісії підготовлено та видано ряд наукових публікацій, навчальних посібників, монографій, основні серед яких підручники «Мікроекономіка», навчальний посібник «Курс економічного аналізу: теорія і практика» та монографії «Гнучкість місцевого ринку праці: теорія і практика», «Assessment welfare of the population in the synergetic system of socio-economic exclusion», «Possibilities of information technologies in the field of tourism». Науково-педагогічний склад циклової комісії на підставі укладених договорів здійснює консультування підприємств з економічних питань, наукове супроводження студентів, які працюють над написанням наукових статей та тез, організовує та проводить науково-практичні семінари, ділові ігри, олімпіади тощо.

Викладачі кафедри беруть активну участь в профорієнтаційній роботі коледжу.

Головною метою циклової комісії є надання фундаментальних знань з економічних питань та здійснення навчально-методичного процесу з підготовки бакалаврів та молодших спеціалістів за всіма спеціальностями коледжу.

Головні завдання циклової комісії: забезпечити засвоєння знань зі складових економічної теорії та формування вмінь давати наукову оцінку економічній політиці  в країні, проводити економічні розрахунки, використання механізму в становленні та відновлені рівноваги мікро- макросистем як їх оптимального стану та формування у курсантів аналітичного, економічного мислення на основі знань щодо ефективної організації економічних відносин, раціонального розміщення ресурсів.

Контактна інформація:
Адреса: Україна, м. Кременчук, Вул. Перемоги 17/6

Новий корпус КЛК, каб. 208
E-Mail: zed.nv.klk@gmail.com

ВИКЛАДАЧІ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Луценко Галина Павлівна

викладач циклової комісії

спеціаліст вищої категорії

викладач-методист

Старчик Наталія Валентинівна

викладач циклової комісії

спеціаліст вищої категорії

викладач-методист

Контактна інформація:
Адреса: Україна, м. Кременчук, Вул. Перемоги 17/6
Новий корпус КЛК, каб. 208
E-Mail: zed.nv.klk@gmail.com