Завідувач відділення планування навчального процесу загальноосвітньої підготовки

Кравченко Наталія Володимирівна

Відділення для підготовки на базі коледжу фахівців економічного напряму було відкрите у 1996 році.

З 2017 року на відділенні ведеться також підготовка студентів та курсантів спеціальностей економічного та технічного напряму освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, які вступили до коледжу на снові базової загальної середньої освіти, проходять підготовку за загальноосвітнім циклом та отримують  свідоцтво про повну загальну середню освіту.

Стратегія (напрями реалізації місії)

Відділення планування навчального процесу загальноосвітньої підготовки є структурним підрозділом коледжу, основним завданням якого є:

- якісна підготовка фахівців економічного напряму освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст та здійснення підготовки за програмою загальноосвітньої підготовки  на основі базової загальної середньої освіти;

- виконання державного замовлення на підготовку фахівців;

- формування висококваліфікованого творчого викладацького складу;

- створення умов для постійного підвищення рівня кваліфікації педагогічного складу;

- створення умов для реалізації потенційних можливостей студентів, курсантов і викладачів;

- створення сучасних умов організації навчального процесу, роботи та побуту студентів, курсантов, викладачів та працівників відділення;

- розвиток матеріально-технічної бази у відповідності до сучасних вимог;

- створення умов для формування гармонійно розвиненої особистості;

- удосконалення взаємодії з іншими навчальними закладами усіх рівнів акредитації.

Пріоритетними напрямами розвитку відділення є:

Реалізація основних цілей і задач здійснюється внаслідок роботи у відповідних напрямках діяльності навчального відділу коледжу і має певний напрямок розвитку та передбачає вирішення таких завдань:

- реалізація права громадян на освіту, створення умов для рівного доступу молоді (незалежно від місця проживання, соціального статусу тощо) до здобуття якісної освіти;

- виховання курсантсько-студентської молоді на основі культурно-історичних традицій українського народу, формування у підростаючого покоління високої патріотичної свідомості, готовності до виконання громадянських і конституційних обов'язків, поваги до державних символів України, державних святинь, української мови і культури, формування культури міжетнічних відносин;

- виховання майбутнього фахівця як вільної, демократичної, моральної, життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях;

- піднесення рівня якості освітніх послуг до вимог європейських стандартів;

- модернізація змісту, форм, методів і засобів навчання, впровадження наукоємних технологій, педагогічних інновацій;

- ефективне використання інформаційних, зокрема мультимедійних та електронних засобів навчання, створення мережі інформаційного забезпечення навчального процесу, запровадження інтерактивних методів навчання;

- забезпечення особистісно зорієнтованої підготовки майбутнього фахівця;

- формування у майбутніх фахівців цілісного наукового світогляду, загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної і соціальної компетентностей на основі засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво, оволодіння засобами пізнавальної і практичної діяльності;

- забезпечення умов для життєвого і професійного самовизначення кожного студента та курсанта, його самореалізації в професійному, особистісному плані, а також в інтересах суспільства, держави;

- формування готовності до свідомого оволодіння майбутньою професією, виховання любові до праці, вироблення умінь самостійного пошуку знань, їх творчого застосування для вирішення конкретних життєвих ситуацій і виконання професійних функцій;

- стимулювання у курсантсько-студентської молоді прагнення до здорового способу життя;

- створення умов для розвитку обдарованої молоді, виявлення індивідуальних здібностей і задатків кожного студента та курсанта, задоволення особистісних інтересів і потреб;

- активізація науково-дослідної діяльності викладачів, студентів та курсантів, спрямованої на вирішення актуальних освітніх завдань, заохочення участі у міжнародних, загальнодержавних та регіональних наукових проектах та програмах;

- зміцнення демократичних засад функціонування закладу, розвиток курсантсько-студентського самоврядування, залучення в установленому порядку студентів до участі у вирішенні актуальних питань організації навчально-виховного процесу;

- розробка об'єктивних критеріїв оцінювання якості навчального процесу та здійснення на їх основі із залученням органів студентського самоврядування, батьків, громадськості моніторингу ефективності діяльності відділення.

Контактна інформація:

Адреса: 39605, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Гоголя, б.5, новий корпус №2, 2 поверх, к.203 (Відділення економічних спеціальностей та загальноосвітньої підготовки)

Тел. (05366) 3-11-20, E-Mail: ekon.nv.klk@gmail.com

СКЛАД ВІДДІЛЕННЯ:

Гуцан Тетяна Іванівна

провідний фахівець

Лєбєдєва Дар'я Олександрівна

провідний фахівець

Корнєєва Тетяна Володимирівна

фахівець

Маркова Альона Олександрівна

фахівець

Плювака Інна Олександрівна

інспектор