Голова циклової комісії загальнотехнічних дисциплін – кандидат технічних наук, доцент, спеціаліст вищої категорії

Долударєва Яна Станіславівна, 

Циклова комісія загальнотехнічних дисциплін є структурним підрозділом відділення економічних спеціальностей та загальноосвітньої підготовки Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ. Циклова комісія розпочала свою роботу з початку заснування Кременчуцького льотного училища (60-ті роки минулого століття). З роками змінювалися керівники циклової комісії, постійно оновлювався колектив, досвідчені викладачі передавали свій досвід та уміння молодому поколінню. На цикловій комісії працює 5 осіб, з них:

1 – кандидат технічних наук, доцент, викладач вищої категорії;
1 – викладач, спеціаліст вищої категорії;
1 – викладач, спеціаліст першої категорії;
1 – викладач, спеціаліст;
1 – лаборант.

Стратегія (напрями реалізації місії)

Циклова комісія – згуртований колектив викладачів які працюють над формуванням і вдосконаленням науково-методичної бази коледжу та забезпечують високоякісну  підготовку курсантської та студентської молоді шляхом:

 • розробки методичного забезпечення навчального процесу, яке відповідає сучасним вимогам до підготовки спеціалістів високого рівня;
 • формування навчальної, наукової, психологічної підтримки курсантів у засвоєнні системи технічних знань, спрямованих на сприйняття і розуміння програмного матеріалу спеціальних дисциплін та їх практичного застосування;
 • активної участі у роботі всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій;
 • опанування курсантами та студентами денної та заочної форм навчання знаннями загальноосвітніх дисциплін;
 • проведення виховної та організаційної роботи із курсантами (студентами)
 •  керівництва науковими дослідженнями студентів та науковим гуртком за напрямом «Методи досліджень міцносних характеристик твердих середовищ» (керівник Долударєва Я. С.).


Пріоритетними напрямками роботи циклової комісії є:

 • підвищення якісного рівня науково-педагогічного складу циклової комісії через постійне самовдосконалення та самоосвіту;
 • формування у курсантів та студентів предметних та інформаційно-комунікаційних компетентностей для реалізації творчого потенціалу, забезпечення життєдіяльності в сучасному світі та інтелектуального розвитку;
 • розробка та впровадження в навчальний процес комплексних заходів, спрямованих на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації навчального процесу на спеціальності;
 • використання результатів наукових досліджень як підґрунтя науково-методичного забезпечення підготовки фахівців;
 • робота з модернізації навчального процесу шляхом подальшого впровадження новітніх технологій навчання та форм організації
  навчального процесу, їх забезпечення відповідними науково-методичними та дидактичними матеріалами;
 • розробка і впровадження новітніх методик викладання навчальних дисциплін циклової комісії, проведення лекційних, практичних, лабораторних занять, написання курсових проектів та контроль за якістю їх виконання;
 • забезпечення динамічності індивідуальної траєкторії науково-педагогічної діяльності викладачів згідно зі змінами у навчально-інформаційному середовищі вищої школи та в рамках програми розвитку Університету.
 • використання різноманітних форм і методів навчання та підготовка курсантів до вивчення спеціальних дисциплін за вибраними напрямками підготовки;
 • робота з обдарованими курсантами та студентами, розвиток їх інтелекту та зацікавленості;
 • індивідуалізація навчальної діяльності з врахуванням здібностей та психологічних особливостей курсантів та студентів;
 • проведення профорієнтаційної роботи викладачами циклової комісії в школах міста Кременчука.

Перелік навчальних дисциплін, які викладаються цикловою комісією загальнотехнічних дисциплін Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ у 2019/2020 навчальному році:

 • Деталі машин;
 • Інженерна графіка;
 • Інженерна та комп’ютерна графіка;
 • Матеріалознавство;
 • Метрологія і стандартизація;
 • Метрологія та стандартизація вимірів;
 • Метрологія, стандартизація та сертифікація;
 • Нарисна геометрія та інженерна графіка;
 • Опір матеріалів;
 • Теоретична механіка;
 • Теорія машин і механізмів;
 • Технологія конструкційних матеріалів;
 • Теоретична механіка та опір матеріалів;
 • Технічна механіка;
 • Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів.


За зазначеними вище дисциплінами публікуються та періодично оновлюються методичні вказівки, які користуються попитом у курсантів та студентів під час вивчення циклу дисциплін загальноосвітньої та загальнотехнічної підготовки у стінах коледжу. У 2018 році був розроблений навчальний посібник «Механіка гіроскопічних систем в авіації», який готується до видання. Викладачі циклової комісії беруть активну участь в науково-практичних конференціях, круглих столах, семінарах, у багатьох всеукраїнських та міжнародних наукових заходах. За останні роки науково-педагогічним складом ЦК ЗТД підготовлено та видано ряд наукових публікацій (у тому числі й у виданнях, віднесених до наукометричної бази Scopus та Web of Science), а також у виданнях, що входять до переліку фахових видань України для публікації результатів робіт з технічних наук, які входять до міжнародних наукометричних баз даних «Ulrich's Web Global Serials Directory», «Elibrary», «Index Copernicus», «Polish Scholarly Bibliography», «Infobase Index», «Inspec», «Open Academic Journals Index», «Google Scholar», «CiteFactor» і «Scientific Indexing Services», патенти на корисні моделі. Також Долударєва Я. С. проводить наукове консультування з питань впливу імпульсних навантажень на міцність твердих середовищ (договір № 1522/14 від 06.03.2019 р).

ВИКЛАДАЧІ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Сиволожська Валентина Миколаївна

 викладач, спеціаліст вищої категорії

Сіора Андрій Сергійович

викладач, спеціаліст першої категорії

Дятловська Вікторія Леонідівна

викладач, спеціаліст

Шульгіна Валентина Іванівна

лаборант