Голова циклової комісії природничих дисциплін

кандидат технічних наук, доцент, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Долударєва Яна Станіславівна

Циклова комісія природничих дисциплін є структурним підрозділом відділення планування навчального процесу загальноосвітньої підготовки Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ. Циклова комісія розпочала свою роботу з початку заснування Кременчуцького льотного училища (60-ті роки минулого століття). З роками змінювалися керівники циклової комісії, постійно оновлювався колектив, досвідчені викладачі передавали свій досвід та уміння молодому поколінню. У 2011 році циклова комісія розділилася на дві (циклову комісію загальнотехнічних дисциплін і циклову комісію фізико-математичних дисциплін), а в червні 2020 року вони знову об’єднались в одну, з назвою «Природничі дисципліни». В складі циклової комісії працюють досвідчені викладачі, які мають відповідну фахову вищу освіту, серед них: 4 – кандидата наук; 3 – доцента; 7 – викладачів вищої категорії; 6 – викладачів-методистів.

Стратегія (напрями реалізації місії)

Циклова комісія – згуртований колектив викладачів які працюють над формуванням і вдосконаленням науково-методичної бази коледжу та забезпечують високоякісну  підготовку курсантської та студентської молоді шляхом:

 • розробки методичного забезпечення навчального процесу, яке відповідає сучасним вимогам до підготовки спеціалістів високого рівня;
 • формування навчальної, наукової, психологічної підтримки курсантів у засвоєнні системи технічних знань, спрямованих на сприйняття і розуміння програмного матеріалу спеціальних дисциплін та їх практичного застосування;
 • активної участі у роботі всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій;
 • опанування курсантами та студентами денної та заочної форм навчання знаннями загальноосвітніх дисциплін;
 • проведення виховної та організаційної роботи із курсантами (студентами);
 • керівництва науковими дослідженнями студентів та науковими гуртками.


Пріоритетними напрямками роботи циклової комісії є:

 • підвищення якісного рівня науково-педагогічного складу циклової комісії через постійне самовдосконалення та самоосвіту;
 • формування у курсантів та студентів предметних та інформаційно-комунікаційних компетентностей для реалізації творчого потенціалу, забезпечення життєдіяльності в сучасному світі та інтелектуального розвитку;
 • розробка та впровадження в навчальний процес комплексних заходів, спрямованих на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації навчального процесу на спеціальності;
 • використання результатів наукових досліджень як підґрунтя науково-методичного забезпечення підготовки фахівців;
 • робота з модернізації навчального процесу шляхом подальшого впровадження новітніх технологій навчання та форм організації навчального процесу, їх забезпечення відповідними науково-методичними та дидактичними матеріалами;
 • розробка і впровадження новітніх методик викладання навчальних дисциплін циклової комісії, проведення лекційних, практичних, лабораторних занять, написання курсових проектів та контроль за якістю їх виконання;
 • забезпечення динамічності індивідуальної траєкторії науково-педагогічної діяльності викладачів згідно зі змінами у навчально-інформаційному середовищі вищої школи та в рамках програми розвитку Університету.
 • використання різноманітних форм і методів навчання та підготовка курсантів до вивчення спеціальних дисциплін за вибраними напрямками підготовки;
 • робота з обдарованими курсантами та студентами, розвиток їх інтелекту та зацікавленості;
 • індивідуалізація навчальної діяльності з врахуванням здібностей та психологічних особливостей курсантів та студентів;
 • проведення профорієнтаційної роботи викладачами циклової комісії в школах міста Кременчука.


Перелік навчальних дисциплін, які викладаються цикловою комісією природничих дисциплін Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ:

 • Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія );
 • Фізика і астрономія;
 • Інформатика;
 • Вища математика;
 • Основи вищої математики;
 • Теорія ймовірностей та математична статистика;
 • Основи теорії прийняття рішень;
 • Фізика;
 • Економіко-математичні методи та моделі;
 • Інформатика та комп’ютерна техніка
 • Інформатика та обчислювальна техніка
 • Деталі машин;
 • Інженерна та комп’ютерна графіка;
 • Матеріалознавство;
 • Метрологія і стандартизація;
 • Метрологія та стандартизація вимірів;
 • Метрологія, стандартизація та сертифікація;
 • Основи метрології та електричних вимірювань в авіаційній галузі;
 • Нарисна геометрія та інженерна графіка;
 • Опір матеріалів;
 • Теоретична механіка;
 • Теорія машин і механізмів;
 • Технологія конструкційних матеріалів;
 • Теоретична механіка та опір матеріалів;
 • Технічна механіка;
 • Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів.

За зазначеними вище дисциплінами публікуються та періодично оновлюються методичні вказівки, які користуються попитом у здобувачів освіти під час вивчення циклу дисциплін загальноосвітньої та загально технічної підготовки у стінах коледжу. Викладачі циклової комісії беруть активну участь в науково-практичних конференціях, круглих столах, семінарах, у багатьох всеукраїнських та міжнародних наукових заходах. За останні роки науково-педагогічним складом циклової комісії природничих дисциплін підготовлено та видано ряд наукових публікацій (у тому числі й у виданнях, віднесених до наукометричної бази Scopus та Web of Science), а також у виданнях, що входять до переліку фахових видань України для публікації результатів робіт з технічних наук, які входять до міжнародних наукометричних баз даних «Ulrich's Web Global Serials Directory», «Elibrary», «Index Copernicus», «Polish Scholarly Bibliography», «Infobase Index», «Inspec», «Open Academic Journals Index», «Google Scholar», «CiteFactor» і «Scientific Indexing Services», патенти на корисні моделі.
Досвід, майстерність і небайдужість – ось ті риси, які притаманні команді циклової комісії природничих дисциплін.

ВИКЛАДАЧІ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Семенов Валерій Олегович

викладач циклової комісії

кандидат фізико-математичних наук, доцент

спеціаліст вищої категорії 

викладач-методист

Лісовенко Валентин Дмитрович

викладач циклової комісії

кандидат технічних наук, доцент

спеціаліст вищої категорії 

викладач-методист

Владов Сергій Ігорович

викладач циклової комісії

кандидат технічних наук

спеціаліст вищої категорії

викладач-методист

Пилипенко Людмила Миколаївна

викладач циклової комісії
спеціаліст вищої категорії
викладач-методист

Грибанова Світлана Анатоліївна

викладач циклової комісії

спеціаліст вищої категорії

викладач-методист

Назаренко Надія Петрівна

викладач циклової комісії

спеціаліст вищої категорії

викладач-методист

Котляров Кирило Геннадійович

викладач циклової комісії

спеціаліст вищої категорії

Тутова Наталія Володимирівна

викладач циклової комісії

спеціаліст вищої категорії

Гусарова Оксана Василівна

викладач циклової комісії

спеціаліст першої категорії

 

Подгорних Надія Володимирівна

викладач циклової комісії

спеціаліст першої категорії

Москалик Віталій Михайлович

викладач циклової комісії

спеціаліст другої категорії

Сіора Андрій Сергійович

викладач циклової комісії

спеціаліст першої категорії

 

Дятловська Вікторія Леонідівна

викладач циклової комісії

спеціаліст